Конкурси и търгове

 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН” ООД 
гр.
ШУМЕН
по повод Световния ден на водата – 22 март
обявява

КОНКУРС ЗА ЛЮБИТЕЛСКА И ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ НА ТЕМА

„По пътя на водата”

І. Условия за участие:

1.1.Право на участие имат любители и професионалисти фотографи.

1.2.Не се допуска участие на работещите във „Водоснабдяване и Канализация - Шумен” ООД гр. Шумен, лица свързани с организирането на конкурса и членове на журито.

1.3.Снимките трябва да бъдат във формат jpg , не по- малки от 3072 х 2048 пиксела. Допускат се до 3 цветни снимки от всеки участник. Не се допуска групови участия.

1.4.фотографията трябва да показва отношението към водата, нейното значение за живота на живите организми и за околната среда, към опазването и използването на водните ресурси, биоразнообразието във въдните басейни, както и да съдържа позитивно послание.

1.5.Участниците в конкурса попълват заявление за участие /Приложение №1/, което се изпраща на е-mail:konkurs@vik-shumen.net ;

1.6.Фотографиите се изпращат на е-mail: konkurs@vik-shumen.net .

1.7.Участникът в конкурса трябва да гарантира, че е носител на авторските права и на правата за публикация на творбата, както и че освобождава „Водоснабдяване и Канализация - Шумен” ООД  от всякакви претенции на трети лица, свързани с използването на творбата за промоционалните цели на конкурса.Организаторът си запазва правото да отстрани от участие в конкурса фотографско изображение, правата върху което очевидно не принадлежат на лицето, което го е изпратило (съгласно предоставените от лицето данни), създаването на което е съпроводено с нарушение на Закона за авторското право и сродните му права или което е очевидно придобито посредством кражба или измама.

1.8.С предоставянето на фотографското изображение, участникът предоставя на „Водоснабдяване и Канализация - Шумен” ООД гр. Шумен по отношение на същото изключителното право за използване на изображението както и: възпроизвеждане на изображението; разпространение сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от изображението; излъчване на изображението по безжичен път, предаване и препредаване на изображението по кабел; публично показване на изображението; преработка на изображението; предлагане по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до изображението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, вносът и износът на екземпляри от изображението в търговско количество. С оглед избягването на каквото и да е съмнение участникът декларира, че е съгласен изпратеното от него фотографско изображение да бъде включвано в рамките на евентуални изложби на победителите в конкурса, както и че е съгласен имената, под които е качил изображението във фотоконкурса да бъдат публично оповестявани.

1.9.„Водоснабдяване и Канализация - Шумен” ООД си запазва правото да не допуска в конкурса снимки, които не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.

ІІ. Критерии за оценка:

2.1.Оригиналност и творчество;

2.2.Техническо изпълнение;

2.3.Общо послание на снимката.

ІІІ. Награди:

3.1.Конкурсът включва номинации в два раздела:
І раздел - любителска фотография;

ІІ раздел- художествена фотография;

3.2.Наградите в разделите ще бъдат както следва:

І раздел - любителска фотография:

- първа награда 150лв. /парична/;

- втора награда 100лв./предметна/;

- трета награда 70лв. /предметна/;

ІІ раздел- художествена фотография:

- първа награда 300лв.

- втора награда 250лв.

- трета награда 200лв.

Ще бъдат връчени и по една поощрителна предметна награда в двата раздела.

3.3.Без оглед на броя и вида снимки, един участник може да получи само една награда;

3.4.С наградените и други избрани фотографии ще бъде организирана изложба.

3.5.Наградите ще бъдат връчени на Световния ден на водата – 22 март 2012 година в Художествената галерия „Елена Карамихайлова” гр. Шумен.


ІV. Изборът на победителите се извършва от професионално жури .

4.1 Решенията за избор са окончателни и не подлежат на обжалване. Със записването си за участие в конкурса кандидатите се съгласяват да не оспорват решенията на журито на каквато и да е основа.

V. Фотоконкурсът започва на 12 януари 2012 г. и ще продължи до 12 март 2012 г.


VІ. Фотоконкурсът се провежда при условията на настоящите Официални правила и всеки участник заявява, че е запознат и се съгласява да ги спазва. Същите ще бъдат публикувани на интернет адрес www.vik-shumen.net, както и на Facebook страницата на дружеството /ВиК гр. Шумен/.

VІІ. Участниците не заплащат никакви такси за участие в конкурса и в изложбата.

VІІІ.Организаторите не дължат никакво заплащане на авторите за участието им в конкурса .


За повече информация: e-mail:
maia.docheva@vik-shumen.net.

 

Управител: инж. Асен Аврамов


 

Конкурс детска рисунка 2018

О Б Я В А

“Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД  гр. Шумен обявява конкурс на тема:

“ ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ “

в областта на изобразителното изкуство

Конкурсът, посветен на Международния ден на водата 22 март цели да бъде предизвикана загриженост у младите хора за състоянието на водата и нейното опазване и разумно използване. Темата дава възможност да се отрази личното отношение към:

- растителност и животински свят, населяващ водата

- взаимоотношения човек - вода

В конкурса могат да участват деца на възраст до 18 год.

Всеки участник може да предаде неограничен брой рисунки с размери 35/50 см, без оформление /паспарту/ и рамки.

Участниците от първа и втора възрастова група могат да представят рисунки с размер А 4.

Ще бъдат приемани и рисунки в нетрадиционни форми – компютърна техника. Същите могат да бъдат представени в удобен за това формат.

На гърба на рисунката трябва бъдат изписани четливо с молив трите имена на участника, години, адрес, телефон.

Журирането ще стане по предварително предложен регламент от художници - специалисти.

Конкурсът ще се отчете на 22.03.2018 год. от 15 часа в Художествена галерия “Елена Карамихайлова” гр. Шумен

Конкурсът включва следните пет възрастови групи :

До 6 год.; от 7 до 9 год.; от 10 до 11 год. от 12 до 15 год. ; от 16 до 18 год.

Ще бъдат раздадени награди по възрастови групи, както следва:

За Първа и Втора възрастови групи, включваща деца до 9 години – предметни награди.

За Трета, Четвърта и Пета възрастови групи парични награди:

За първа награда - 60 лв.

За втора награда - 50 лв.

За трета награда - 40 лв.

Ще бъдат връчени и поощрителни награди.

Всички автори на наградените детски рисунки от конкурса „ ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ” с участието си декларират съгласие творбите им да останат за съхранение във „В и К – Шумен” ООД гр.Шумен. Организаторите запазват право да ги използват за организиране на изложби, да ги популяризират в печата и електронните медии.

Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват наградените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.

С изпращането на творбите ръководителите /настойниците/ на децата и техните преподаватели се съгласяват с условията за участие и начина на провеждане на конкурса.

Рисунките трябва да се предадат най-късно до 16.00 часа на 15.03.2018 год. на адрес – гр. Шумен, пл Войн № 1 /над Летен театър/ - “Водоснабдяване и канализация” ООД.

Ненаградените рисунки могат да бъдат получени обратно в срок до един месец след обявяване на резултатите от конкурса, в сградата на “Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Шумен.

Справки и допълнителна информация тел: 054 800 666 и 054 800 664

 

Конкурс детска рисунка 2017 г.

 

О Б Я В А

“Водоснабдяване и канализация Шумен” ООД гр.Шумен обявява конкурс на тема:

“ ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ “

в областта на изобразителното изкуство

Конкурсът, посветен на Международния ден на водата 22 март цели да бъде предизвикана загриженост у младите хора за състоянието на водата и нейното опазване и разумно използване. Темата дава възможност да се отрази личното отношение към:

- растителност и животински свят, населяващ водата

- взаимоотношения човек - вода

В конкурса могат да участват деца на възраст до 18 год.

Всеки участник може да предаде неограничен брой рисунки с размери 35/50 см, без оформление /паспарту/ и рамки.

Участниците от първа и втора възрастова група могат да представят рисунки с размер А 4.

Ще бъдат приемани и рисунки в нетрадиционни форми – компютърна техника. Същите могат да бъдат представени в удобен за това формат.

На гърба на рисунката трябва бъдат изписани четливо с молив трите имена на участника, години, адрес, телефон.

Журирането ще стане по предварително предложен регламент от художници - специалисти.

Конкурсът ще се отчете на 22.03.2017 год. от 15 часа в Художествена галерия “Елена Карамихайлова” гр. Шумен

Конкурсът включва следните пет възрастови групи :

До 6 год.; от 7 до 9 год.; от 10 до 11 год. от 12 до 15 год. ; от 16 до 18 год.

Ще бъдат раздадени награди по възрастови групи, както следва:

За Първа и Втора възрастови групи, включваща деца до 9 години – предметни награди.

За Трета, Четвърта и Пета възрастови групи парични награди:

За първа награда - 60 лв.

За втора награда - 50 лв.

За трета награда - 40 лв.

Ще бъдат връчени и поощрителни награди.

Всички автори на изпратени детски рисунки за конкурса „ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ” с участието си декларират съгласие творбите им да останат за съхранение във „В и К Шумен” ООД гр. Шумен. Организаторите запазват право да ги използват за организиране на изложби, да ги популяризират в печата и електронните медии, както да участват в разпродажба с благотворителна цел и други съобразно с изискванията на Закона за авторското право.

Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.

Участниците, чиито рисунки бъдат продадени, ще бъдат уведомени писмено за каква сума е продадена творбата им и за каква благотворителна кауза са вложени средствата.

С изпращането на творбите ръководителите / настойниците/ на децата и техните преподаватели се съгласяват с условията за участие и начина на провеждане на конкурса, като дават съгласието си за публикуване на творбите и включването им в изложби и други публични мероприятия.

Рисунките трябва да се предадат най-късно до 16.00 часа на 16.03.2017 год. на адрес – гр. Шумен, пл. "Войн" № 1 /над Летен театър/ - “Водоснабдяване и канализация” ООД.

Справки и допълнителна информация тел: 054 800 666 и 054 800 664

Фотоконкурс "Фонтаните на България"

Българска асоциация по водите (БАВ) и сдружение „Аз обичам водата” организират конкурс и Национална фотоизложба на тема „Фонтаните в България”.

Проявите са част от събитие Седмицата на водата 2017, което се осъществява по случай Световния ден на водата - 22 март, и е част от инициативата „Международен Воден Мост 2017“.

Подробности може да намерите в сайта на БАВ: www.baw-bg.com, или във фейсбук страницата на БАВ.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?