Покана за участие в процедура за подбор на трети член на Одитния комитет на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД град Шумен

Покана
за участие в процедура за подбор на трети член на Одитния комитет на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД град Шумен.

Покана за участие тук.

Образец на декларация по чл.107 от ЗНФО тук.

Образец на декларация по чл.18 от ЗВОПС тук.

Образец на Заявление тук.