Съобщение

Съобщение

 

 

На основание Закона за регулиране на В и К услуги, „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД

уведомява потребителите, че Комисията за енергийно и водно регулиране - гр.София

с Решение РЦ-34 от 15.12.2017г. утвърди, считано от 01.01.2018 г. цени без ДДС за 2018 г.

на ВиК услугите, предоставени от „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД както следва:

 

Цени на ВиК услуги в лв./куб.м.

лв./куб.м. без ДДС

Доставяне на вода на потребителите

2,173

Отвеждане на отпадъчните води

0,125

Пречистване на отпадъчните води
Битови и приравнени към тях потребители 0,450
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 0,503
степен на замърсяване 2 0,718

степен на замърсяване 3

1,114

 


 

инж. КРАСИМИР МАРКОВ,

Управител на „В и К - Шумен” ООД