Съобщение

Съобщение

На основание Закона за регулиране на В и К услуги и във връзка с изискванията на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, (обн.ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.), „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД уведомява потребителите, че представи за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране - гр.София изменен проект на бизнес плана за развитието и дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД гр.Шумен за регулаторния период 2017-2021 г. Съгласно чл.19 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, неразделна част от бизнес плана е заявлението за утвърждаване на цени на В и К услугите за регулаторния период 2017-2021г., с което предлагамe следните цени на ВиК услуги за утвърждаване за 2017 г. и за одобряване за периода 2018 г.- 2021 г.:

 

Цени на ВиК услуги в лв./куб.м.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите

2,131

2,151

2,127

2,110

2,041

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води

0,112

0,124

0,132

0,139

0,142

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.

0,473

0,481

0,499

0,516

0,540

Промишлени и стопански

степен на замърсяване 1

0,530

0,539

0,559

0,578

0,605

степен на замърсяване 2

0,757

0,769

0,799

0,825

0,864

степен на замърсяване 3

1,174

1,193

1,238

1,279

1,339

 


инж. КРАСИМИР МАРКОВ,

Управител на „В и К - Шумен” ООД