Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

След извършено пробонабиране от пунктове в с. Хитрино и проведен лабораторен контрол на водата, получените резултати за изследваните физико-химични и микробиологични показатели отговарят на изискванията на  Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм.).

Водата от водоснабдяване на с. Хитрино може да се ползва без ограничение, включително и за питейни нужди.