Въвеждане в експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води в гр.Велики Преслав и гр.Нови пазар.

„Водоснабдяване и канализация – Шумен” гр. Шумен, уведомява своите потребителите от гр.Велики Преслав, кв.Кирково и гр.Нови пазар, че след въвеждане в експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води  в гр.Велики Преслав и гр. Нови пазар ще им се начислява услугата пречистване на отпадъчни води, одобрена с Решение Ц-12 от 26.04.2012 г. на ДКЕВР, както следва:
- за битови и приравнени към тях обществени
търговски и др. потребители 0.28 лв/куб.м
- за промишлени и др. стопански потребители:
степен на замърсяване 1 (БПК до 200) 0.43 лв/куб.м
степен на замърсяване 2 (БПК от 201 до 600) 0.83 лв/куб.м
степен на замърсяване 3 (БПК над 600) 1.14 лв/куб.м