Съобщение

 

СЪОБЩЕНИЕ

От направеното превантивно пробонабиране на 12.12.2016 г. от „В и К – Шумен” ООД от водопроводните мрежи на с. Тимарево, с. Добри Войников и с. Върбак с цел изследване на показателите на водата, подавана за питейно-битово водоснабдяване, резултатите от направените анализи не показват отклонения от обичайните стойности за даденото населено место.

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?