Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявено бедствено положение в с. Хитрино „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен уведомява своите потребители за следното:

От 10.12.2016 г. е преустанвено водоподаването за с. Хитрино, с цел преустановяване на изтичане на водни количества от скъсани водопроводи и сградни водопроводни отклонения. Към настоящия момент няма необходимост от водоподаване в населеното място, поради евакуация на жителите.

За осигуряване на водни количества за пожарогасене и пълнене на пожарните цистерни се използват пожарните хидранти от селата Тимарево и Добри Войников от 10.12.2016 г. Поради намаляване на водните количества във водоизточниците на водоснабдителна система Добри Войников и напорните водоеми и намаляване на налягането във водопроводните мрежи и пожарните хидранти в с. Тимарево и с. Добри Войников от 11.12.2016 г. пълнене на цистерните се осъществява и от ВС Тервел, като е осигурено пълнене от пожарните хидранти на с. Длъжко.

В готовност се поддържат всички водоснабдителни ситеми, разположени в близост на с. Хитрино, с цел осигуряване на необходимите водни количества във водопроводните мрежи и пожарните хидранти.

Няма данни за замърсяване на водата във водоизточниците и водопроводните мрежи на съседните населени места. На 12.12.2016 г. превантивно се извършва пробонабиране от „В и К – Шумен” ООД от водопроводните мрежи на с. Тимарево, с. Добри Войников и с. Върбак с цел изследване на показателите на водата, подавана за питейно-битово водоснабдяване.

Нарушено е водоподаването за с. Каменяк, като се прави организация от В и К оператора за разполагане на 2 бр. водоноски в населеното място на основание чл. 41, ал. 6 от Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?