Съобщение

Съобщение

На основание Закона за регулиране на В и К услуги и във връзка с изискванията на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС №8 от 18.01.2016 г. (обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.), „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД  УВЕДОМЯВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че предстои изготвяне и представяне за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране - гр. София на бизнес плана за развитието и дейността на „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД гр. Шумен за регулаторния период 2017-2021 г. Неразделна част от бизнес плана е заявлението за утвърждаване на цени на В и К услугите за регулаторния период 2017-2021г.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?