Лаборатория

КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА


Към „Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД гр. Шумен, има прикрепена към звено ГПСОВ изградена лаборатория за изпитване /ЛИ/, състояща се от едно направление – направление „Отпадъчни води”.
За контакт с ЛИ – 054/832 866
Лабораторията за изпитване е акредитирана от ИА „БСА”, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025&2006 на  основание Заповед№ 927/23.09.2009 год. издадена от Изпълнителния Директор на БСА и е с регистрационен №123 ЛИ.
ЛИ при ГПСОВ към „Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД е с адрес на управление:
9700 гр. Шумен, пл.”Войн”№1, тел.054/800 666
Адрес на помещенията:
9700 гр.Шумен, ПСОВ, местност „Якова” кад.№16 от землището на гр. Шумен, тел. За контакти: 054/832866
ЛИ е предназначена за:
1.Да извършва изпитване на:
Подземни, повърхностни, промишлени и битови отпадъчни води.
2.Да извършва пробонабиране на:
Отпадъчни води;
Повърхностни, подземни, битови и промишлени отпадъчни води;
Повърхностни, подземни и отпадъчни води.

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕЦеноразпис на услугите на направление „Отпадъчни води” към ПСОВ:
- Обработка на отпадъци в течна фаза до 3% сухо вещество /СВ/;
- Физико - химичен анализ на отпадъчните води /показатели/ характеристики/;
- Измерване на количеството на отпадъчните води в точката на заустване;
- Транспорт на пробонабраните проби;
- Издаване на протоколи;
- Издаване на протокол – справка за клиенти.

ЦЕНОРАЗПИС
на извършваните услуги от „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен,
ГПСОВ гр. Шумен

 

наименование

 

мярка

цена

В.т.ч без ДДС

ДДС

1.

Услуга за обработка на отпадъци в течна фаза до 3% СВ:

 

м3

лв.

лв.

лв.

- за БПК - до 200 mgO2/l

 

 

4,20

4,20

0,00

- от 201 - 400 mgO2/l

 

 

8,20

8,20

0,00

- от 401 - 600 mgO2/l

 

 

10,50

10,50

0,00

- за ХПК - до 350 mgO2/l

 

 

4,20

4,20

0,00

- от 351 - 700 mgO2/l

 

 

8,20

8,20

0,00

- от 701 - 900 mgO2/l

 

 

10,50

10,50

0,00

- за НВ - до 200 mgO2/l

 

 

4,20

4,20

0,00

- от 201 до 400 mgO2/l

 

 

8,20

8,20

0,00

- от 401 - 600 mgO2/l

 

 

10,50

10,50

0,00

2.

Анализ на отпадъчна вода

 

Бр.

 

 

 

2.1

- за температура

БДС 17.1.4.01

 

3,00

2,50

0,50

2.2

- определяне pH

ISO10523

 

12,30

10,25

2,05

2.3

- БПК - йодометричен

БДС EN 1899-1

 

49,10

40,92

8,18

2.4

- БПК - електрохимичен

БДС EN 1899-2

 

37,00

30,83

6,17

2.5

-ХПК - БДС

БДС 17.1.4.02

 

58,00

48,33

9,67

2.6

- ХПК - фотометричен

ВВЛМ0021/

24.10.2008

 

41,00

34,17

6,83

2.7

- Определяне EOB (мазнини и нефтопродукти)

 

 

58,00

48,33

9,67

2.8

- Определяне на неразтворeни (суспендирани) вещества

БДС EN 872

 

21,10

17,58

3,52

2.9

- Определяне на общ фосфор - фотометричен

ВВЛМ №002/11.10.2004

 

21,60

18,00

3,60

2.10

- Определяне  на ортофосфати - фотометричен

ВВЛМ №002/11.10.2004

 

11,70

9,75

1,95

2.11

- Определяне на общ азот - фотометричен

ВВЛМ №001/05.10.2004

 

39,10

32,58

6,52

2.12

- Определяне на общ азот с крак сет (тест нитрати)

 

 

26,00

21,67

4,33

2.13

- Определяне на разтворен кислород (оксиметричен)

БДС EN 25813

 

25,20

21,00

4,20

2.14

- Определяне на разтворен кислород (йодометричен)

БДС EN 25814

 

25,00

20,83

4,17

2.15

- Определяне на олово - фотометричен

ВВЛМ №018/11.05.2005

 

39,00

32,58

6,52

2.16

- Определяне на цинк - фотометричен

ВВЛМ №012/04.03.2005

 

36,50

30,42

6,08

2.17

- Определяне на  - мед - фотометричен

ВВЛМ №008/11.01.2005

 

22,40

18,67

3,73

2.18

- Определяне на  никел - фотометричен

ВВЛМ №011/24.02.2005

 

22,40

18,67

3,73

2.19

- Определяне на общ хром - фотометричен

ВВЛМ №016/05.06.2007

 

21,00

17,50

3,50

2.20

- Определяне на хром VI – фотометричен

ВВЛМ №016/05.06.2007

 

12,00

10,00

2,00

2.21

- Определяне на кадмий - фотометричен

ВВЛМ №015/12.04.2007

 

35,00

29,17

5,83

2.22

- Определяне на цианиди - фотометричен

ВВЛМ №009/27.01.2005

 

19,20

16,00

3,20

2.23

- Определяне на хлориди и флуориди-фотометричен

ВВЛМ №017/07.09.2007

 

18,20

15,17

3,03

2.24

- Определяне на АПАВ - фотометричен

ВВЛМ №014/17.01.2008

 

31,20

26,00

5,20

2.25

- Определяне на нитрати - фотометричен

ВВЛМ №005/08.12.2004

 

21,40

17,83

3,57

2.26

- Определяне на амоний - фотометричен

ВВЛМ

№019/25. 01.2006

18,00

15,00

3,00

2.27

- Определяне на нитрити - фотометричен

ВВЛМ №003/27.10.2004

 

16,40

13,67

2,73

2.28

- Определяне на желязо - фотометричен

ВВЛМ №013/07.03.2006

 

21,30

17,75

3,55

2.29

- Определяне на сулфати - фотометричен

 

 

28,40

23,67

4,73

3.

Измерване количество канални води в точки на заустване

1 ч.

1 ч.

16,00

13,33

 

2,67

4.

Транспорт

1 км.

1 км.

0.72

0.60

0.12

5.

Изготвяне на протокол

бр.

бр.

10,00

8,33

1,67

6.

Пробонабиране

бр.

бр.

10,00

8,33

1,67

 

 

№ по ред

Наименование на продукта

Метод за взимане на проби

/извадки/

1

2

3

1.

Отпадъчни води

БДС ISO 5667-10

БДС 17.1.4.01

2.

Повърхностни, подземни, битови и промишлени отпадъчни води

БДС 17.1.4.02


Повърхностни, подземни и отпадъчни води

БДС 17.1.4.04

БДС EN 25813

Заповед за акредитация

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?