Месечен регистър на аварии

Месечен регистър на аварии тук.

съобщение

Поради възникнала авария ще бъде спряно водоподаването в района на ЗИЕНО и индустриална зона химически комбинат до отстраняването и'

съобщение

Поради възникнал горски пожар и по разпореждане на гражданска защита е спряно електрозахранването във помпена станция " 5-ти подем " и помпена станция " Мургаш ",поради което ще има нарушено водоподаване в кв. " Боян Българанов ", площад Гривица, Окръжна болница и около пожарната за неопределен период от време.

Съобщение 24.09.2020 г.

 

На 21.09.2020 г. във „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД с вх. № 2372/21.09.2020 г. е получено писмо от министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова. В писмото се посочва, че по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството, управителя на дружеството следва да свика общо събрание на съдружниците, на което да се приеме решение във връзка с вътрешно финансиране на „В и К - Шумен“ ООД от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София. Съгласно Разпореждане № 1 от 22.01.2020 г. на Министерски съвет на Република България, в срок до шест месеца след учредяване на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, акциите и дяловете, които държавата притежава в съществуващите ВиК оператори следва да бъдат внесени в капитала на холдинговото дружество чрез апортна вноска. На 01.09.2020 г. в Търговски регистър към Агенция по вписванията е подадено заявление за назначаване на вещи лица за оценка на дяловете на държавата във „В и К - Шумен“ ООД. Предметът на дейност на „Български ВиК холдинг“ ЕАД е финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва. Предвид това, с даване на съгласие от общото събрание на съдружниците за финансиране от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, ще се осъществи вътрешно финансиране и оздравяване на „ВиК - Шумен“ ООД. Средствата ще се използват целево за покриване на задължения за електроенергия.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?