Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявено бедствено положение в с. Хитрино „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен уведомява своите потребители за следното:

От 10.12.2016 г. е преустанвено водоподаването за с. Хитрино, с цел преустановяване на изтичане на водни количества от скъсани водопроводи и сградни водопроводни отклонения. Към настоящия момент няма необходимост от водоподаване в населеното място, поради евакуация на жителите.

За осигуряване на водни количества за пожарогасене и пълнене на пожарните цистерни се използват пожарните хидранти от селата Тимарево и Добри Войников от 10.12.2016 г. Поради намаляване на водните количества във водоизточниците на водоснабдителна система Добри Войников и напорните водоеми и намаляване на налягането във водопроводните мрежи и пожарните хидранти в с. Тимарево и с. Добри Войников от 11.12.2016 г. пълнене на цистерните се осъществява и от ВС Тервел, като е осигурено пълнене от пожарните хидранти на с. Длъжко.

В готовност се поддържат всички водоснабдителни ситеми, разположени в близост на с. Хитрино, с цел осигуряване на необходимите водни количества във водопроводните мрежи и пожарните хидранти.

Няма данни за замърсяване на водата във водоизточниците и водопроводните мрежи на съседните населени места. На 12.12.2016 г. превантивно се извършва пробонабиране от „В и К – Шумен” ООД от водопроводните мрежи на с. Тимарево, с. Добри Войников и с. Върбак с цел изследване на показателите на водата, подавана за питейно-битово водоснабдяване.

Нарушено е водоподаването за с. Каменяк, като се прави организация от В и К оператора за разполагане на 2 бр. водоноски в населеното място на основание чл. 41, ал. 6 от Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.

 

Съобщение

Община В.Преслав

Във връзка с подмяна на водопорвод на ул. Ал.Стамболийски ще бъде спряно водоснабдяването в южната част на града от 08:00 до 18:00 ч. на 10.11.2016 г.

Съобщение

Община Шумен

"В и К Шумен"-ООД уведомява потребителите от селата Ивански, Вехтово, Друмево и Кладенец, че вследствие намаляване на водните количества във водоизточниците и настъпила необходимост от пренастройка и регулиране на помпените агрегати в помпените станции поради промяна нивото на подаденото електричество от Енерго-про мрежи ще има нарушено водоподаване в посочените населени места.

Въвеждане в експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води в гр.Велики Преслав и гр.Нови пазар.

„Водоснабдяване и канализация – Шумен” гр. Шумен, уведомява своите потребителите от гр.Велики Преслав, кв.Кирково и гр.Нови пазар, че след въвеждане в експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води  в гр.Велики Преслав и гр. Нови пазар ще им се начислява услугата пречистване на отпадъчни води, одобрена с Решение Ц-12 от 26.04.2012 г. на ДКЕВР, както следва:
- за битови и приравнени към тях обществени
търговски и др. потребители 0.28 лв/куб.м
- за промишлени и др. стопански потребители:
степен на замърсяване 1 (БПК до 200) 0.43 лв/куб.м
степен на замърсяване 2 (БПК от 201 до 600) 0.83 лв/куб.м
степен на замърсяване 3 (БПК над 600) 1.14 лв/куб.м

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?