Конкурс детска рисунка 2017 г.

 

О Б Я В А

“Водоснабдяване и канализация Шумен” ООД гр.Шумен обявява конкурс на тема:

“ ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ “

в областта на изобразителното изкуство

Конкурсът, посветен на Международния ден на водата 22 март цели да бъде предизвикана загриженост у младите хора за състоянието на водата и нейното опазване и разумно използване. Темата дава възможност да се отрази личното отношение към:

- растителност и животински свят, населяващ водата

- взаимоотношения човек - вода

В конкурса могат да участват деца на възраст до 18 год.

Всеки участник може да предаде неограничен брой рисунки с размери 35/50 см, без оформление /паспарту/ и рамки.

Участниците от първа и втора възрастова група могат да представят рисунки с размер А 4.

Ще бъдат приемани и рисунки в нетрадиционни форми – компютърна техника. Същите могат да бъдат представени в удобен за това формат.

На гърба на рисунката трябва бъдат изписани четливо с молив трите имена на участника, години, адрес, телефон.

Журирането ще стане по предварително предложен регламент от художници - специалисти.

Конкурсът ще се отчете на 22.03.2017 год. от 15 часа в Художествена галерия “Елена Карамихайлова” гр. Шумен

Конкурсът включва следните пет възрастови групи :

До 6 год.; от 7 до 9 год.; от 10 до 11 год. от 12 до 15 год. ; от 16 до 18 год.

Ще бъдат раздадени награди по възрастови групи, както следва:

За Първа и Втора възрастови групи, включваща деца до 9 години – предметни награди.

За Трета, Четвърта и Пета възрастови групи парични награди:

За първа награда - 60 лв.

За втора награда - 50 лв.

За трета награда - 40 лв.

Ще бъдат връчени и поощрителни награди.

Всички автори на изпратени детски рисунки за конкурса „ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ” с участието си декларират съгласие творбите им да останат за съхранение във „В и К Шумен” ООД гр. Шумен. Организаторите запазват право да ги използват за организиране на изложби, да ги популяризират в печата и електронните медии, както да участват в разпродажба с благотворителна цел и други съобразно с изискванията на Закона за авторското право.

Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.

Участниците, чиито рисунки бъдат продадени, ще бъдат уведомени писмено за каква сума е продадена творбата им и за каква благотворителна кауза са вложени средствата.

С изпращането на творбите ръководителите / настойниците/ на децата и техните преподаватели се съгласяват с условията за участие и начина на провеждане на конкурса, като дават съгласието си за публикуване на творбите и включването им в изложби и други публични мероприятия.

Рисунките трябва да се предадат най-късно до 16.00 часа на 16.03.2017 год. на адрес – гр. Шумен, пл. "Войн" № 1 /над Летен театър/ - “Водоснабдяване и канализация” ООД.

Справки и допълнителна информация тел: 054 800 666 и 054 800 664

Фотоконкурс "Фонтаните на България"

Българска асоциация по водите (БАВ) и сдружение „Аз обичам водата” организират конкурс и Национална фотоизложба на тема „Фонтаните в България”.

Проявите са част от събитие Седмицата на водата 2017, което се осъществява по случай Световния ден на водата - 22 март, и е част от инициативата „Международен Воден Мост 2017“.

Подробности може да намерите в сайта на БАВ: www.baw-bg.com, или във фейсбук страницата на БАВ.

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

След извършено пробонабиране от пунктове в с. Хитрино и проведен лабораторен контрол на водата, получените резултати за изследваните физико-химични и микробиологични показатели отговарят на изискванията на  Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм.).

Водата от водоснабдяване на с. Хитрино може да се ползва без ограничение, включително и за питейни нужди.

 

Съобщение

 

СЪОБЩЕНИЕ

От направеното превантивно пробонабиране на 12.12.2016 г. от „В и К – Шумен” ООД от водопроводните мрежи на с. Тимарево, с. Добри Войников и с. Върбак с цел изследване на показателите на водата, подавана за питейно-битово водоснабдяване, резултатите от направените анализи не показват отклонения от обичайните стойности за даденото населено место.

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?