ОП-04/29.06.2018:"Доставка на коагуланти за пречистване на отпадъчни води за нуждите на ПСОВ при „ВиК-Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции"

Процедура чрез "Публично състезание" по реда на ЗОП с предмет: Доставка на коагуланти за пречистване на отпадъчни води за нуждите на ПСОВ при „ВиК-Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – Доставка на ферихлорид

Обособена позиция № 2 – Доставка на калциев хидроксид (калциева хидратна вар)

Решение може да изтеглите от тук. (29.06.2018; 16:45ч.)

Обявление да изтеглите от тук. (29.06.2018; 16:45ч.)

Техническа спецификация да изтеглите от тук. (29.06.2018; 16:45ч.)

Методика за оценка да изтеглите от тук. (29.06.2018; 16:45ч.)

Документация да изтеглите от тук. (29.06.2018; 16:45ч.)

Проект на договор ОП № 1 да изтеглите от тук. (29.06.2018; 16:45ч.)

Проект на договор ОП № 2 да изтеглите от тук. (29.06.2018; 16:45ч.)

Образци да изтеглите от тук. (29.06.2018; 16:45ч.)

Разяснение да изтеглите от тук. (03.07.2018; 15:45ч.)

Разяснение да изтеглите тук. (13-07-2018 г.; 16:00 ч.)

Протокол № 1 да изтеглите от тук. (25.07.2018; 11:06ч.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения да изтеглите от тук. (15.08.2018; 14:06ч.)

Утвърден Протокол № 1 да изтеглите от тук. (23.08.2018 - 15:40 ч.)

Утвърден Протокол № 2 да изтеглите от тук. (23.08.2018 - 15:40 ч.)

Утвърден Протокол № 3 да изтеглите от тук. (23.08.2018 - 15:40 ч.)

Решение да изтеглите от тук. (23.08.2018 - 15:40 ч.)

 

Обявление за възложена поръчка (12.10.2018 - 15:45 ч.) да изтеглите от тук.

Договор по обособена позиция № 1 (12.10.2018 - 15:45 ч.) да изтеглите от тук.

Договор по обособена позиция № 2 (12.10.2018 - 15:45 ч.) да изтеглите от тук.