ОП-04/29.06.2018:"Доставка на коагуланти за пречистване на отпадъчни води за нуждите на ПСОВ при „ВиК-Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции"

Процедура чрез "Публично състезание" по реда на ЗОП с предмет: Доставка на коагуланти за пречистване на отпадъчни води за нуждите на ПСОВ при „ВиК-Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – Доставка на ферихлорид

Обособена позиция № 2 – Доставка на калциев хидроксид (калциева хидратна вар)


Решение може да изтеглите от тук. (29.06.2018; 16:45ч.)

Обявление да изтеглите от тук. (29.06.2018; 16:45ч.)

Техническа спецификация да изтеглите от тук. (29.06.2018; 16:45ч.)

Методика за оценка да изтеглите от тук. (29.06.2018; 16:45ч.)

Документация да изтеглите от тук. (29.06.2018; 16:45ч.)

Проект на договор ОП № 1 да изтеглите от тук. (29.06.2018; 16:45ч.)

Проект на договор ОП № 2 да изтеглите от тук. (29.06.2018; 16:45ч.)

Образци да изтеглите от тук. (29.06.2018; 16:45ч.)

Разяснение да изтеглите от тук. (03.07.2018; 15:45ч.)

Разяснение да изтеглите тук. (13-07-2018 г.; 16:00