ОП - 02/05.04.2018 - "Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на "ВиК-Шумен" ООД в пет обособени позиции"

„Доставка на водомери за питейна вода,  радио модули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на  „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен” в пет обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на едноструйни и многоструйни водомери за питейна вода, и радио модули за дистанционно отчитане”

Обособена позиция № 2: „Доставка на волтманови и комбинирани водомери, и радио модули за дистанционно отчитане”

Обособена позиция № 3: „Доставка на водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и радиомодули за дистанционно отчитане”

Обособена позиция  № 4: „Доставка на електронни ултразвукови водомери с резбово присъединяване за питейна вода”

Обособена позиция  № 5: „Доставка на електронни ултразвукови водомери с  фланшово присъединяване за питейна вода”

Решение (05-04-2018:15:41ч.) тук.
Обявление (05-04-2018:15:41ч.) тук.
Техническа спецификация (05-04-2018:15:41ч.) тук.
Методика за оценка (05-04-2018:15:41ч.) тук.
Указания и условия за участие (05-04-2018:15:41ч.) тук.
Проект на договор (05-04-2018:15:41ч.) тук.
Образци (05-04-2018:15:41ч.) тук.
Титулна страница - документация второ писмо (05-04-2018:15:41ч.) тук.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (17-04-2018:16:24 ч.) тук.

Указания и условия за участие (17-04-2018:16:24 ч.) тук.

Разяснение (23-04-2018:16:17ч.) тук.

Разяснение (26-04-2018:10:01ч.) тук.