Лаборатория

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА

Към „Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД гр. Шумен, има прикрепена към звено ГПСОВ изградена лаборатория за изпитване /ЛИ/, състояща се от едно направление – направление „Отпадъчни води”.

За контакт с ЛИ – 054/832 866

Лабораторията за изпитване е акредитирана от ИА „БСА”, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025&2006 на основание Заповед№ 927/23.09.2009 год. издадена от Изпълнителния Директор на БСА и е с регистрационен №123 ЛИ.

ЛИ при ГПСОВ към „Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД е с адрес на управление:

9700 гр. Шумен, пл.”Войн”№1, тел.054/800 666

Адрес на помещенията:

9700 гр.Шумен, ПСОВ, местност „Якова” кад.№16 от землището на гр. Шумен, тел. За контакти: 054/832866

ЛИ е предназначена за:

1.Да извършва изпитване на:

- Подземни, повърхностни, промишлени и битови отпадъчни води.

2.Да извършва пробонабиране на:

- Отпадъчни води;

- Повърхностни, подземни, битови и промишлени отпадъчни води;

- Повърхностни, подземни и отпадъчни води.

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ

Ценоразпис на услугите на направление „Отпадъчни води” към ПСОВ:

ü Обработка на отпадъци в течна фаза до 3% сухо вещество /СВ/;

ü Физико - химичен анализ на отпадъчните води /показатели/ характеристики/;

ü Измерване на количеството на отпадъчните води в точката на заустване;

ü Транспорт на пробонабраните проби;

ü Издаване на протоколи;

ü Издаване на протокол – справка за клиенти.


ЦЕНОРАЗПИС

на извършваните услуги от „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен,

ГПСОВ гр. Шумен

 

наименование

мярка

цена

В.т.ч без ДДС

ДДС

1.

Услуга за обработка на отпадъци в течна фаза до 3% СВ:

м3

лв.

лв.

лв.

- за БПК - до 200 mgO2/l

4,20

4,20

0,00

- от 201 - 400 mgO2/l

8,20

8,20

0,00

- от 401 - 600 mgO2/l

10,50

10,50

0,00

- за ХПК - до 350 mgO2/l

4,20

4,20

0,00

- от 351 - 700 mgO2/l

8,20

8,20

0,00

- от 701 - 900 mgO2/l

10,50

10,50

0,00

- за НВ - до 200 mgO2/l

4,20

4,20

0,00

- от 201 до 400 mgO2/l

8,20

8,20

0,00

- от 401 - 600 mgO2/l

10,50

10,50

0,00

2.

Анализ на отпадъчна вода

Бр.

 

 

 

2.1

- за температура

БДС 17.1.4.01

3,00

2,50

0,50

2.2

- определяне pH

ISO10523

12,30

10,25

2,05

2.3

- БПК - йодометричен

БДС EN 1899-1

49,10

40,92

8,18

2.4

- БПК - електрохимичен

БДС EN 1899-2

37,48

31,23

6,25

2.5

-ХПК - БДС

БДС 17.1.4.02

57,88

48,24

9,64

2.6

- ХПК - фотометричен

ВВЛМ0021/

24.10.2008

40,96

34,14

6,82

2.7

- Определяне EOB (мазнини и нефтопродукти)

57,88

48,24

9,64

2.8

- Определяне на неразтворeни (суспендирани) вещества

БДС EN 872

21,07

17,56

3,51

2.9

- Определяне на общ фосфор - фотометричен

ВВЛМ №002/11.10.2004

21,60

18,00

3,60

2.10

- Определяне  на ортофосфати - фотометричен

ВВЛМ №002/11.10.2004

12,50

10,42

2,08

2.11

- Определяне на общ азот - фотометричен

ВВЛМ №001/05.10.2004

39,13

32,61

6,52

2.12

- Определяне на общ азот с крак сет (тест нитрати)

28,88

24,07

4,81

2.13

- Определяне на разтворен кислород (оксиметричен)

БДС EN 25813

23,10

19,25

3,85

2.14

- Определяне на разтворен кислород (йодометричен)

БДС EN 25814

24,96

20,80

4,16

2.15

- Определяне на олово - фотометричен

ВВЛМ №018/11.05.2005

39,15

32,63

6,52

2.16

- Определяне на цинк - фотометричен

ВВЛМ №012/04.03.2005

36,76

30,64

6,12

2.17

- Определяне на  - мед - фотометричен

ВВЛМ №008/11.01.2005

22,34

18,62

3,72

2.18

- Определяне на  никел - фотометричен

ВВЛМ №011/24.02.2005

23,29

19,41

3,88

2.19

- Определяне на общ хром - фотометричен

ВВЛМ №016/05.06.2007

20,82

17,35

3,47

2.20

- Определяне на хром VI – фотометричен

ВВЛМ №016/05.06.2007

12,50

10,42

2,08

2.21

- Определяне на кадмий - фотометричен

ВВЛМ №015/12.04.2007

34,89

29,08

5,81

2.22

- Определяне на цианиди - фотометричен

ВВЛМ №009/27.01.2005

18,44

15,37

3,07

2.23

- Определяне на хлориди и флуориди-фотометричен

ВВЛМ №017/07.09.2007

18,92

15,77

3,15

2.24

- Определяне на АПАВ - фотометричен

ВВЛМ №014/17.01.2008

31,24

26,04

5,20

2.25

- Определяне на нитрати - фотометричен

ВВЛМ №005/08.12.2004

21,57

17,98

3,59

2.26

- Определяне на амоний - фотометричен

ВВЛМ

№019/25. 01.2006

17,91

14,93

2,98

2.27

- Определяне на нитрити - фотометричен

ВВЛМ №003/27.10.2004

17,32

14,44

2,88

2.28

- Определяне на желязо - фотометричен

ВВЛМ №013/07.03.2006

21,43

17,86

3,57

2.29

- Определяне на сулфати - фотометричен

29,20

24,34

4,86

4.

Измерване количество канални води в точки на заустване

1 ч.

1 ч.

19.20

16.00

3.20

5.

Транспорт

1 км.

1 км.

0.72

0.60

0.12

6

Изготвяне на протокол

бр.

бр.

15.00

12.50

2.50

 

ПРОБОНАБИРАНЕ

 

№ по ред

Наименование на продукта

Метод за взимане на проби

/извадки/

1

2

3

1.

Отпадъчни води

БДС ISO 5667-10

БДС 17.1.4.01

2.

Повърхностни, подземни, битови и промишлени отпадъчни води

БДС 17.1.4.02

3.

Повърхностни, подземни и отпадъчни води

БДС 17.1.4.04

БДС EN 25813